شیشه جان پناه

شیشه جان پناه شیشه جان پناه

در اجرای شیشه جان پناه از دو نوع شیشه استفاده می شود. انتخاب نوع شیشه جان پناه به ارتفاع تمام شده جان پناه و طول کار بستگی دارد. اگر جان پناه شیشه ای در ارتفاع 90 سانتیمتر اجرا شود از شیشه سکوریت برای دیواره  و گاردهای شیشه ای استفاده می شود. اما اگر ارتفاع تمام شده جان چناه بیش تر از این اندازه باشد حتما باید از شیشه لمینت شده در ساخت شیشه جان پناه استفاده کرد. عامل مهم دیگری که در شیوه مهار وزن پنل های شیشه ای مهم است نوع اتصالات و پایه های شیشه گیر جان پناه است.